สารจากผู้บริหาร

คุณครูสุรีย์ มุสิกะ

ผู้รับใบอนุญาต

ตลอดระยะเวลา 50 ปี เรามีความตั้งใจสร้างโรงเรียนอนุบาลรังสิมาเป็นพื้นที่ ที่ปลอดภัยต่อความคิดและความกล้าแสดงออกในพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ

ทางผู้บริหารออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยสําหรับเด็กๆ โดยยึดหลัก“เรียนรู้จากการลงมือทํา”(Learning by Doing) เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้ลงมือทําจริง และที่สําคัญคือสนุกกับการเรียนรู้

ด้านการพัฒนาบุคคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจ และทํางานอย่างมีความสุขเราบริหารโดยยึดหลัก “ความเข้าใจ” (Empathy) และ “ความเชื่อใจ”(Trust) เพราะเชื่อว่า บุคลากรมีความตั้งใจและพร้อมร่วมกันพัฒนา โรงเรียนอนุบาลรังสิมาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

คุณครูพรวดี มุสิกะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

อยากให้เด็กๆมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวัน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 4 ด้าน อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย
           
คุณครูหมิว เข้าใจ ความแตกต่างของเด็กๆแต่ละคนซึ่งเด็กๆทุกคนมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันคุณครูหมิว จึงอยากสนับสนุนให้เด็กๆ ทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าทําตามความฝัน โดยที่โรงเรียนพร้อมจะเป็นพื้นที่สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ เติบโต  พร้อมพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

จุดเด่นของโรงเรียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ และการทดลอง โดยให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ภาษาจีน

สอนภาษาจีน โดยคุณครูมากประสบการณ์ จากสถาบัน Genius Chinese Center (GCC) ที่มีบุคลากรคุณภาพและมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน

ภาษาอังกฤษ

โดยใช้หลักสูตร "First English Adventure” ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูต

Project Approach

การเรียนรู้แบบโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ และได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ส่งเสริม Executive functions (EF)

โรงเรียนให้ความสำคัญใน “พัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้า” ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

กิจกรรมที่ หลากหลาย

เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลรังสิมา: เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท

โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กให้เหมาะสมตามวัย ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กลงมือปฏ...

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เป็นเด็กที่มีความสุขทั้งกาย และใจ...

รถโรงเรียน
ทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมามีบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนให้ครอบคลุมเส้นทางบริเวณโดยรอบ เพื่อแบ่งเ...

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

04

July

2024

การรับรอง มาตรฐานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

27

May

2024

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

27

May

2024

กิจกรรมบูทแคมป์

ข่าวอนุบาลรังสิมา

25

May

2023

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวอนุบาลรังสิมา

บริการสำหรับนักเรียน

รถโรงเรียน

ทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมามีบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนให้ครอบคลุมเส้นทางบริเวณโดยรอบ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยมีคุณครูประจำรถที่มีการอบรมความปลอดภัย

อนามัย ตรวจโภชนาการ

โรงเรียนได้รับการรับรองด้านความสะอาดและความปลอดภัยในเรื่องของการปรุงอาหาร การจัดเก็บ และภาชนะที่บรรจุอาหารให้นักเรียน จากสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ

ดุแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน

โรงเรียนมีบริการจัดฉีดวัคซีน กิจกรรม ฟ.ฟันสีขาว บริการตรวจฟันให้กับนักเรียน เเละการประเมินพัฒนาการตั้งเเต่ เตรียมอนุบาล - อนุบาล3

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com