ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลรังสิมา: เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท

นโยบายโรงเรียน

พัฒนานักเรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านความรู้ ชูความเป็นไทย เน้นความปลอดภัย มุ่งมั่นด้านบริการ

เป้าหมายโรงเรียน

ผู้เรียนพัฒนาทุกด้านเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพ ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหาร เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีระบบบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทันสมัย

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565...

อ่านข่าว

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566...

อ่านข่าว

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com