โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลรังสิมา: เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท

นโยบายโรงเรียน

พัฒนานักเรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านความรู้ ชูความเป็นไทย เน้นความปลอดภัย มุ่งมั่นด้านบริการ

เป้าหมายโรงเรียน

ผู้เรียนพัฒนาทุกด้านเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพ ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหาร เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีระบบบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทันสมัย

เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บนพื้นที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา บรรยากาศโรงเรียน ร่มรื่น และปลอดภัย ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน มีห้องประกอบการต่างๆ เช่น ห้องดนตรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลรังสิมา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และรู้จักของชุมชนผู้ปกครองให้การสนับสนุน และเป็นที่ไว้วางใจ นำบุตร-ธิดาเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com