ระเบียบการรับสมัครนักเรียนอนุบาลรังสิมา

การรับนักเรียน/ระดับชั้นเรียน

รับนักเรียนชาย - หญิง ไป -กลับ อายุ 1.6 - 5.6 ปี
ผู้ปกครองควรนำนักเรียนมารับสมัครด้วยตนเอง
ชั้นเตรียมอนุบาล , ชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3

หลักฐานการสมัคร

สำเนาใบสูติบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

เวลาอาหารและหยุดพัก

09.30 น. นมหรือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
11.30 น. อาหารกลางวัน (อาหารหลัก 5 หมู่)
14.00 น. อาหารเสริม หรือผลไม้ตามฤดูกาล

หลักสูตร

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเน้นความสามารถและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของสังคมใน ยุคปัจจุบัน และวางรากฐานสำหรับเด็กในอนาคต

ภาคเรียนและเวลาเรียน/วันหยุด

ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
เรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น.
หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าเล่าเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าบริการอื่นต่อเทอม
เครื่องแบบนักเรียน
เชิญติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนค่ะ
โทร 0-2468-4922, 0-2460-0811

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com