ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลรังสิมา: เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท

เป้าหมายโรงเรียน

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เป็นเด็กที่มีความสุขทั้งกาย และใจ

แนวทางการพัฒนานักเรียน

โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กให้เหมาะสมตามวัย ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษา พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com