จุดเด่นของโรงเรียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ และการทดลอง โดยให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ภาษาจีน

สอนภาษาจีน โดยคุณครูมากประสบการณ์ จากสถาบัน Genius Chinese Center (GCC) ที่มีบุคลากรคุณภาพและมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน

ภาษาอังกฤษ

โดยใช้หลักสูตร "First English Adventure” ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูต

กิจกรรมที่ หลากหลาย

เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

Project Approach

การเรียนรู้แบบโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ และได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ส่งเสริม Executive functions (EF)

โรงเรียนให้ความสำคัญใน “พัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้า” ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com