สารจากผู้บริหาร

คุณครูสุรีย์ มุสิกะ

ผู้รับใบอนุญาต

ตลอดระยะเวลา 50 ปี เรามีความตั้งใจสร้างโรงเรียนอนุบาลรังสิมาเป็นพื้นที่ ที่ปลอดภัยต่อความคิดและความกล้าแสดงออกในพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ

ทางผู้บริหารออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยสําหรับเด็กๆ โดยยึดหลัก“เรียนรู้จากการลงมือทํา”(Learning by Doing) เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้ลงมือทําจริง และที่สําคัญคือสนุกกับการเรียนรู้

ด้านการพัฒนาบุคคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจ และทํางานอย่างมีความสุขเราบริหารโดยยึดหลัก “ความเข้าใจ” (Empathy) และ “ความเชื่อใจ”(Trust) เพราะเชื่อว่า บุคลากรมีความตั้งใจและพร้อมร่วมกันพัฒนา โรงเรียนอนุบาลรังสิมาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

คุณครูพรวดี มุสิกะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

อยากให้เด็กๆมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวัน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 4 ด้าน อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย
           
คุณครูหมิว เข้าใจ ความแตกต่างของเด็กๆแต่ละคนซึ่งเด็กๆทุกคนมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันคุณครูหมิว จึงอยากสนับสนุนให้เด็กๆ ทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าทําตามความฝัน โดยที่โรงเรียนพร้อมจะเป็นพื้นที่สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ เติบโต  พร้อมพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com